Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en elke overeenkomst of opdracht met MiGusti Travel (onderdeel van MiGusti Media). Indien je namens een derde partij handelt gelden de Algemene Voorwaarden ook voor hen. Het is jouw verantwoordelijkheid om die derde partij daarover te informeren. De rechtstreekse opdrachtgever blijft aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen, ook als die veroorzaakt zijn door de derde partij.

Overeenkomst

 1. Een deelname kan zowel schriftelijk als mondeling afgesproken worden. Bevestiging volgt altijd per e-mail.
 2. Informatiegesprekken over workations zijn de 1e keer altijd vrijblijvend (30 min)
 3. Offertes hebben een geldigheid van 14 dagen.

Opdracht

 1. Ik heb een leveringsplicht, geen resultaatplicht. Dat wil zeggen: ik lever de villa, geef workshops, zorg voor faciliteiten rondom workations, maar ik bied geen garanties over de resultaten die hiermee behaald worden.
 2. Ik zet mij in om jou en/of jouw bedrijf goed te leren kennen, zodat ik zo goed mogelijk mijn werk kan doen. Ik verwacht van jou dat je mij volledig en waarheidsgetrouw informeert.
 3. Ik werk zorgvuldig en met de juiste partners. Mocht jij hier iets tegenkomen wat niet fijn is, gaan verwacht ik dat je hier met mij eerst in gesprek gaat.

Levering

 1. De gekozen luchthaven voor de transfer wordt bepaald door MiGusti
 2. Ik overleg met jou welke dieetwensen jij hebt
 3. Ik overleg met jou welke onderdelen jij bijwoont

Betaling

 1. Facturen verzend ik digitaal via e-mail. Ik factureer na afronding in 2 delen, een aanbetaling en een restbetaling. De aanbetaling is 40% van het totaalbedrag.
 2. Ik hanteer een betaaltermijn van 30 dagen.
 3. Als je die termijn overschrijdt, stuur ik 2 x een herinnering. Daarna wordt de rekening vermeerderd met de wettelijke rente berekend vanaf het moment van verzuim.
 4. Als je ook na aanmaning niet betaalt, ben je ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 5. Bij betaalproblemen ben ik bereid een betaalregeling af te spreken, mits je mij tijdig op de hoogte stelt van de problemen.
 6. Als ik reden heb om te twijfelen of je mij kunt betalen, bijvoorbeeld omdat je een faillissement aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, mag ik direct de opdracht opschorten of staken. Je hebt dan nog steeds een betalingsverplichting voor het verrichte werk.

Rechten

 1. Ik behoud, indien van toepassing, het recht om mij te beroepen op auteurs- & portretrecht.
 2. Ik mag eisen dat mijn naam, website of bedrijf wel of niet vermeld wordt bij een publicatie of tekst.
 3. Je mag het auteurs- & publicatierecht van mijn teksten niet overdragen aan derden.
 4. Wil je mijn teksten gebruiken, dan heb je hiervoor mijn toestemming nodig.

Aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor (gevolg)schade door onjuistheden, fouten of onvolledige informatie in de teksten.
 2. Door akkoord te geven op een opdracht vrijwaar jij, als opdrachtgever, mij van die aansprakelijkheid.
 3. Als opdrachtgever ben je altijd eindverantwoordelijke voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de teksten en/of de uitvoering van mijn communicatieactiviteiten.
 4. Als ik wegens ondeskundigheid of nalatigheid toch aansprakelijk gesteld kan worden, dan blijft het schadebedrag beperkt tot maximaal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades zoals gevolgschade, derving van inkomsten, of verlies van spaargelden.
 5. Mocht een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

Geschillen

33. Als er een tijdens of na de opdracht een conflict ontstaat, los ik dit graag eerst onderling op.
34. Als dat niet mogelijk blijkt en een rechtsgang onvermijdelijk blijkt, zal dit plaatsvinden in de Rechtbank te Haarlem. Tenzij dit om dwingende reden onmogelijk is of wij anders overeengekomen zijn.

Workations

 1. De workations vallen onder het aanbod zoals genoemd bij Opdracht
 2. De betaling van de contractueel overeengekomen prijs van de workation geschiedt in vooraf vastgestelde termijnen, tenzij anders overeengekomen. Op verzoek van de klant kan de workation tevens vooraf in zijn geheel betaald worden. Er is in dat geval geen sprake van een aanbetaling maar gehele facturatie vooraf.
 3. MiGusti behoudt zich het recht voor om bij een particuliere en zakelijke boeking een aanbetaling van €250,- aan de klant te factureren alvorens een workation definitief voor de klant te reserveren. Het restantbedrag dient 14 dagen voor aanvang van de workation te zijn voldaan.
 4. De klant is verplicht zelf tijdig de reis- en annuleringsverzekering af te sluiten en in het bezit te zijn van geldige reisdocumenten.
 5. Eventuele vluchten van en naar de locatie van de workation boekt de klant zelf.
 6. De workation zal doorgang vinden bij een minimum van 4 deelnemers.
 7. MiGusti en/of ingehuurde begeleiders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade en/of letsel bij activiteiten. Deelname aan workations en de bijbehorende activiteiten komt geheel voor risico van de klant.
 8. In geval van een COVID-19 besmetting is het de klant niet toegestaan deel te nemen aan de workation. De klant heeft derhalve geen recht op restitutie van eventueel betaalde gelden. MiGusti houdt zich aan de locatie afhankelijke wet- en regelgeving en de op dat moment geldende maatregelen omtrent COVID-19. Vaccinatie is niet verplicht tenzij een locatie dit wel verplicht heeft gesteld. Indien de klant tijdens de workation COVID-19 oploopt dient de klant de regels van de lokale autoriteiten te volgen. Eventuele kosten (test, quarantaine, retourticket) komen voor rekening van de klant.
 9. Tijdens de workations kunnen foto’s en ander beeldmateriaal worden gemaakt voor promotionele doeleinde op onder andere de website of social media. Ook kan dit beeldmateriaal gebruikt worden op websites van partners. De klant die niet zichtbaar wil zijn, dient dit vooraf kenbaar te maken.
 10. Als de klant fysieke en/of mentale problemen heeft of deze verwacht te krijgen tijdens de workation, is de klant verplicht dit voorafgaand aan de workation aan MiGusti te melden. Wanneer de klant dit niet tijdig meld, behoudt MiGusti het recht de klant het recht op (verdere) deelname aan de workation te ontzeggen. Eventuele kosten die daarmee gemoeid zijn, komen voor rekening van de klant.
 11. Het is de klant niet toegestaan om, zonder toestemming van MiGusti en de andere deelnemers, informatie die de privacy van de deelnemers kan schaden via massamedia (pers) naar buiten te brengen.
 12. Als de klant de gereserveerde workation wil annuleren is dit alleen mogelijk als dit meer dan 90 dagen voor aanvang van de workation gebeurt. In geval van annulering bij minder dan 90 dagen voor aanvang van de workation is restitutie van de reeds betaalde (aanbetalings-)factuur niet mogelijk.
 13. In geval van annulering bij minder dan 30 dagen voor aanvang van de workation, is de klant 70% van de reissom verschuldigd. Dit kan vaak vergoedt worden door de eigen reisverzekering.
 14. In geval van annulering aan de kant van MiGusti zal de reissom gebruikt worden voor een volgende workation (of een gedeeltelijke betaling indien de vervangende workation een hogere prijs heeft) of kan de klant ervoor kiezen om de gehele reissom gerestitueerd te krijgen. Kosten van vliegtickets, opgenomen vakantiedagen en/of het afsluiten van verzekeringen worden niet door MiGusti vergoed.
 15. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de accommodatie en zal de accommodatie op dezelfde wijze achter te laten als in de staat waarin de accommodatie is aangetroffen. De klant dient zich te houden aan de geldende weten regelgeving en de door gedragsregels in de accommodatie. Als de klant de accommodatie niet in dezelfde staat heeft achtergelaten als dat deze is aangetroffen en hierdoor extra schoonmaakkosten worden berekend, komen deze kosten voor rekening van de klant.
 16. De klant die tijdens de workation last en/of schade berokkent en/of dreigt te berokkenen aan andere deelnemers, MiGusti zelf, begeleiders en/of de locatie, kan van verdere deelname worden uitgesloten. Alle uit de hinder en de uitsluiting van de klant voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant, indien en voor zover de gevolgen van schade of last hem/haar kunnen worden toegerekend.